Školský klub detí

Školský klub

Stála suma za školský klub je 10 eur, platí sa vždy k 5. v mesiaci, nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Príspevok sa neuhrádza, ak zákonný zástupca žiaka predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi.

ŠKD je v prevádzke počas školského vyučovania v čase od: ranná prevádzka: 6.30 - 7:45  a po ukončení vyučovania do 17.00

Režim dňa v ŠKD: príprava na obed - odpočinková a rekreačná oblasť - záujmová činnosť - hygiena a olovrant - príprava na vyučovanie a vzdelávacia oblasť - voľné zamestnanie 

Školský klub detí je miestom pre zaujímavé vyžitie detí, pre regeneráciu síl a relaxáciu po školskom vyučovaní. Program v ŠKD je naplnený formu pravidelnej činnosti (individuálna, kolektívna, skupinová práca), ponukou odpočinkových  a spontánnych aktivít. 

Výchovná činnosť sa vykonáva v týchto oblastiach záujmových činností:

spoločensko-vedná, pracovno-technická, prírodovedno-enviromentálna, esteticko-výchovná, telovýchovná, zdravotná a športová oblasť, odpočinková a rekreačná oblasť, príprava na vyučovanie - vzdelávacia oblasť. 

Oživením činnosti ŠKD sú príležitostné akcie, školské akcie  a projekty..